Algemene voorwaarden

Opgemaakt te Veghel op 1 januari 2021.

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Linda Roelofs en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Offertes, opdrachtbevestigingen en wijziging in gegeven opdrachten

a. Het intakegesprek is kosteloos. Na dit oriënterend gesprek van circa 1 uur wordt een vrijblijvende offerte gedaan welke vervalt na 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Linda Roelofs beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Linda Roelofs is ontvangen en geaccepteerd.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Linda Roelofs dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. Gegevens verstrekken door opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. Linda Roelofs is vervolgens gehouden al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

4. Wijze van uitvoering opdracht

a. Linda Roelofs bepaalt de wijze waarop haars inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht om desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering zal worden vormgegeven.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5. Geheimhouding

a. Linda Roelofs is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Linda Roelofs verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers).
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Linda Roelofs zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Linda Roelofs gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Linda Roelofs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Linda Roelofs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. Declaratiebedrag en kosten

a. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
c. De tariefsaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
d. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Linda Roelofs.
e. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Linda Roelofs gebruikelijke methoden.
f. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Linda Roelofs reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.
g. Linda Roelofs zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

7. Betalingsvoorwaarden

a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, inclusief btw, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Linda Roelofs haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

a. Linda Roelofs heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. Linda Roelofs is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Linda Roelofs. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Linda Roelofs heeft gemeld.
d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Linda Roelofs of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Linda Roelofs afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
e. Elke aansprakelijkheid van Linda Roelofs voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Duur en beëindiging

a. Een overeenkomst voor een organizing-traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Linda Roelofs heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen is en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d. Linda Roelofs is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

10. Afspraken verzetten en tekortkomingen

a. Linda Roelofs behoudt zich het recht voor om afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Linda Roelofs behoudt zich het recht voor om afspraken kosteloos te verzetten in geval zij zelf ziek is, al dan niet op de met opdrachtgever overeengekomen datum.
c. Linda Roelofs behoudt zich het recht voor om afspraken kosteloos te verzetten in geval van cursussen of trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en/of persoonlijke groei.
d. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak is Linda Roelofs gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Linda Roelofs geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft Linda Roelofs het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Linda Roelofs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Linda Roelofs. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Linda Roelofs deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door Linda Roelofs verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken, teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Linda Roelofs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Linda Roelofs worden gebruikt, zowel alle door haar geschreven teksten en content, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

12. Klachtenprocedure

a. Linda Roelofs heeft zich verbonden aan de klachtenregeling van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers). U vindt deze klachtenregeling op de website van de NBPO, te weten www.nbpo.nl.
b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden mondeling of schriftelijk worden gemeld aan Linda Roelofs. Mocht de klacht betrekking hebben op een onderaannemer van Linda Roelofs, dan is het goed om te kijken of jullie er samen uitkomen. Zo niet, dan bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid deze te bespreken met Linda Roelofs. Indien we er mondeling niet uitkomen dan vragen we om in de ingebrekestelling zo gedetailleerd mogelijk de tekortkoming te beschrijven, zodat Linda Roelofs in staat is adequaat te reageren.
c. Indien een klacht gegrond is, zal Linda Roelofs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
d. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Linda Roelofs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
e. Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst, bejegening of op schending van de ethische gedragscode.

13. Toepasselijk recht

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.